Raadsvergadering 12 oktober 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake wijziging Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake snoeiwerkzaamheden 2017

8 - Raadsvoorstel inzake vaststellen grenzen bebouwde kom Wet natuurbescherming

9 - Raadsvoorstel inzake conceptkaders en krediet centrumontwikkeling (zuidwand St. Agathaplein)

10 - Raadsvoorstel inzake vestiging voorkeursrecht op percelen gelegen in het gebied 'Centrum-Boekel"

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Sint Josephplein 35 Venhorst'

12 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Bergstraat/Runstraat (2)'

13 - Raadsvoorstel inzake aanpak wateroverlast Bovenstehuis

14 - Raadsvoorstel inzake actualisatie lijst waardevol groen en 1e wijziging van de Apv 2014

15 - Raadsvoorstel inzake beleidsplan 2018-2021 bibliotheek De lage Beemden en subsidieaanvraag

16 - Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

17 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot het intrekken van de gemeenschappelijke regeling Leerplicht en RMC en tot het vaststellen van de Centrumregeling Leerplicht en Regionaal Meld- en Coordinatiefunctie Regio Brabant Noord-Oost

18 - Vaststelling notulen raadsvergadering 6 juli 2017

18.A - Motie vreemd aan de orde van de dag

19 - Mededelingen en ingekomen stukken

20 - Rondvraag

21 - Sluiting