Commissie Bestuur en Samenleving 28 november 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. (Matt) Kanters

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Verordening Rekenkamer Boekel 2024

6 - Raadsvoorstel inzake Benoeming rekenkamerleden en klankbordgroep

7 - Raadsvoorstel inzake Belasting- en legesverordening 2024

8 - Raadsvoorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

9 - Raadsvoorstel inzake BSOB 2e burap en 2de BW 2023

10 - Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2023

11 - Raadsvoorstel inzake Nota reserves en voorzieningen 2024

12 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet

13 - Raadsvoorstel inzake formatie griffie Boekel

14 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

15 - Vaststelling advieslijst gecombineerde commissies B&S en W&W 26 september 2023

16 - Rondvraag

17 - Sluiting