Raadsvergadering 26 mei 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

6 - Raadsvoorstel inzake het aangaan van een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

7 - Raadsvoorstel inzake BoekelNet

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Archiefverordening gemeente Boekel 2016

9 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, herziene begroting 2016 en ontwerpbegroting 2017 BSOB

10 - Raadsvoorstel inzake verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Centrum-Oost 2

12 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage

13 - Raadsvoorstel inzake beleidsbeheerplan Openbare Verlichting 2016

14 - Raadsvoorstel inzake regionaal arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf Noordoost Brabant

15 - Vaststelling notulen raadsvergadering 24 maart 2016

16 - Mededelingen en ingekomen stukken

17 - Rondvraag

18 - Sluiting