Raadsvergadering 5 maart 2020

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake grondprijzen en fondsen voor 2020

7 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Statenweg 109 Venhorst

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 ODBN

9 - Raadsvoorstel inzake aankoop van gronden in De Burgt buiten plangebied fase 1

10 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 BSOB

11 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant

12 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 Regionaal Bureau leerplicht en voortijds schoolverlaten

13 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

14 - Raadsvoorstoel inzake beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord

15 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 BHIC

16 - Raadsvoorstel inzake continueren regionale samenwerking binnen Regio Noordoost Brabant

17 - Raadsvoorstel inzake controle- & rapportageprotocol accountantscontrole 2019

18 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 7 november, 19 november en 12 december 2019

20 - Sluiting