Raadsvergadering 25 februari 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening .

2 - Vaststellen van de agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Trekking van het stemnummer.

5 - Raadsvoorstel inzake locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake onderhoud kunstwerken gemeente Boekel

7 - Raadsvoorstel wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

8 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2017 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

9 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schutboom 1 Boekel

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Herziening Schutboom 8 en Bergstraat 28 Boekel

12 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Beheersverordening Venhorst

13 - Raadsvoorstel inzake verzoek tot bestemmingsplanwijziging van het perceel Langstraat ongenummerd.

14 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 10 december 2016

15 - Mededelingen en ingekomen stukken.

16 - Rondvraag.

17 - Sluiting.