Raadsvergadering 7 november 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 16:00 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake zienswijze regionale mestvisie

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2020, almede de meerjarenramingen 2021-2023

6a - Motie vreemd aan de orde van de dag

7 - Sluiting