Raadsvergadering 2 juli 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake schoolwoningen Octopus

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant*

8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*

9 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 GGD Hart van Brabant

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012*

11 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 BSOB*

12 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf*

13 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en financieel jaarverslag 2014 Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord

14 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2016 en jaarverantwoording 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

15 - Raadsvoorstel inzake de voorjaarsnota 2015 Gemeente Boekel

16 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016, meerjarenbegroting 2017-2019 en jaarrekening 2014 Brabants Historisch Informatie Centrum

17 - Vaststelling notulen raadsvergadering 28 mei 2015

18 - Mededelingen en ingekomen stukken

19 - Rondvraag

20 - Sluiting