Raadsvergadering 8 oktober 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake concept-jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016-2019 ODBN

6 - Raadsvoorstel inzake handhaving in gebruik genomen gemeentegrond buiten de bebouwde kom

7 - Raadsvoorstel inzake verlaging grondprijs en legeskosten voor de bouw van sociale huurwoningen

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de aangepaste kadernota buitengebied 2016

9 - Raadsvoorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

10 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

11 - Raadsvoorstel inzake invulling visie Nia Domo

12 - Raadsvoorstel inzake evaluatie Dorpsteam Boekel 2015

13 - Raadsvoorstel inzake ontwerp-regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016-2019

14 - Vaststelling notulen raadsvergadering 2 juli 2015

15 - Mededelingen en ingekomen stukken

16 - Rondvraag

17 - Sluiting