Raadsvergadering 28 februari 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake beslissing op bezwaren tegen Wet voorkeursrecht gemeenten "De Burgt".

7 - Raadsvoorstel tot vastelling bestemmingsplan Irenestraat - Erpseweg.

8 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2020 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost.

9 - Raadsvoorstel inzake Wegenbeleidsplan 2019-2023

10 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord

11 - Raadsvoorstel Beleidsvoornemens 2020 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

12 - Raadsvoorstel inzake aanpak buurtschap De Elzen

13 - Raadsvoorstel inzake notitie Actief Grondbeleid.

14 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het controle- & rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018.

15 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2020 Brabants Historisch Informatiecentrum

16 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

17 - Raadsvoorstel inzake centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant 2020

18 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

19 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord

20 - Raadsvoorstel inzake actualisatie Risicoprofiel 2018 en beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord

21 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2020 en Beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant (wordt nagezonden).

22 - Raadsvoorstel inzake pilot Wonen met ondersteuning.

23 - Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van de heer H.H.A. de Bruin

24 - Onder voorbehoud van het besluit onder punt 23: afscheid van mevrouw E.P.M. Bevers

25 - Onder voorbehoud van het besluit onder punt 23: beediging van de heer H.H.A. de Bruin

26.a - motie DOP

26.b - motie GVB VVD DOP CDA

26.c - Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 8 november en 13 december 2018

27 - Mededelingen en ingekomen stukken

28 - Rondvraag

29 - Sluiting