z/OUD Commissie Bewonerszaken 5 oktober 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:15 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel

5 - Raadsvoorstel inzake toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

6 - Raadsvoorstel inzake Beleidsplan beschermd wonen 2016-2020

7 - Raadsvoorstel inzake deelname aan de Cultuurloper

8 - Raadsvoorstel inzake wijziging statuten Stichting OOG

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 29 juni 2016

11 - Rondvraag