Commissie Wonen en Werken 29 november 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Horen indieners van zienswijzen

6 - Raadsvoorstel inzake Ter vaststelling bestemmingsplan omgevingsplan Veegplan 10B

7 - Raadsvoorstel inzake Geurgebiedsvisie, geurverordening en beleidsregels geur 2023

8 - Raadsvoorstel inzake Aanpassing APV i.v.m. invoering Omgevingswet

9 - Raadsvoorstel inzake adviesrecht, participatieplicht en uitgebreide procedure

10 - Raadsvoorstel inzake aanpassing Erpseweg

11 - Raadsvoorstel inzake Vaststellen grondprijzen voor 2024

12 - Raadsvoorstel Stimuleringsmaatregel duurzaamheid (raadswerkgroep)

13 - Raadsvoorstel inzake Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ODBN 2024

14 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

15 - Vaststelling advieslijst vergadering 1 november 2023 openbaar en besloten

16 - Rondvraag

17 - Sluiting