Raadsvergadering 23 februari 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2018 BSOB

7 - Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016

8 - Raadsvoorstel inzake conceptjaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant Agrifood Capital

9 - Raadsvoorstel inzake Notitie accommodatiebeleid

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Algemene subsidieverordening 2014

11 - Vaststelling notulen raadsvergadering 15 december 2016

12 - Mededelingen en ingekomen stukken

13 - Rondvraag

14 - Sluiting