z/OUD Gecombineerde vergadering commissie Bewonerszaken en Algemene zaken 30 september 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Op 30 september vindt er een gecombineerde vergadering plaats van de raadscommissies Bewonerszaken en Algemene zaken
De reguliere vergaderdatum van Algemene zaken van 28 september komt daarmee te vervallen.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake ontwerp-regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016-2019

5 - Raadsvoorstel inzake invulling visie Nia Domo

6 - Raadsvoorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

8 - Raadsvoorstel inzake evaluatie Dorpsteam Boekel 2015

9.--- - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9.-- - laatste stand van zaken t.a.v. Optimisd

9.- - memo 2015/56 inzake ontwikkelingen m.b.t. Optimisd

10 - Vaststelling advieslijst vergadering Algemene zaken van 22 juni 2015 en van Bewonerszaken van 24 juni 2015

11 - Rondvraag