z/OUD Commissie Bewonerszaken 20 maart 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Stand van zaken nieuwbouw KindPark Boekel/Presentatie namens de Projectgroep KindPark Boekel, architect en aannemer.

5 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant.

7 - Raadsvoorstel inzake deelname door GGD Hart voor Brabant in een coöperatie.

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Regionaal bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 7 februari 2018.

11 - Rondvraag.