z/OUD Commissie Bewonerszaken 7 februari 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 21:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Stand van zaken nieuwbouw KindPark Boekel.

5 - Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018

6 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

7 - Vaststelling advieslijst vergaering 6 december 2017.

8 - Rondvraag.