z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 4 oktober 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Horen van indiener van zienswijze en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Arendnest 14 en 5a te Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake nieuw besluit op het bezwaar tegen het raadsbesluit van 9 oktober 2014 om het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9' niet vast te stellen

7 - Raadsvoorstel inzake kap en herinrichting groen in de Burgemeester Schafratstraat

8 - Raadsvoorstel inzake beleidsnotitie arbeidsmigranten

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 28 juni 2016

11 - Rondvraag