Raadsvergadering 13 december 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2019

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2019

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2018

9 - Raadsvoorstel inzake het collegeprogramma 2018-2022

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Bergstraat 28'

11 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Kerkpad/Sint Josephplein Venhorst

12 - Raadsvoorstel inzake plaatsen zonnepanelen op De Horst en de Gemeentewerf

13 - Raadsvoorstel inzake herziene begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord

14 - Raadsvoorstel inzake herziene begroting 2018 en begroting 2019 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

15 - Raadsvoorstel inzake het oprichten van een gemeenschappelijke regeling afvalinzameling en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ODBN

16 - Raadsvoorstel inzake doorontwikkeling en exploitatie De Burgt

17 - Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag herinrichting openbare ruimte Bernhardstraat, Parkweg en Boterweg i.v.m. ontwikkelingen Kindpark

18 - Raadsvoorstel inzake de grondprijzen en de fondsen voor 2019

19 - Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 20 september en 4 oktober 2018

20 - Mededelingen en ingekomen stukken

21 - Rondvraag

22 - Sluiting