Commissie Bestuur en Samenleving 1 december 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

5 - Informatie mbt financiële gevolgen corona-pandemie.

6 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.

7 - Raadsvoorstel inzake Nota financieel beleid 2021.

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet.

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen.

10 - Raadsvoorstel inzake de Algemene Plaatselijke Verordening 2021.

11 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek Veiligheidsregio Brabant-Noord mbt deelname in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

12 - Raadsvoorstel tot vaststelling van belasting- en legesverordeningen 2021.

13 - Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2020.

14 - Raadsvoorstel inzake verlenging cultuurloper basisscholen

15 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2021

16 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

17 - Vaststelling advieslijst vergadering 29 september 2020

18 - Rondvraag