z/OUD Commissie Bewonerszaken 28 juni 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake projectvoorstel nieuwbouw KindPark Boekel

5 - Evaluaties: jaarrapportages Wmo 2016 (memo 2017/30)

6 - Raadsvoorstel inzake plan van aanpak transformatie jeugdhulp

7 - Raadsvoorstel inzake beleidsplan 2018-2021 bibliotheek De lage Beemden en subsidieaanvraag

8 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD Hart voor Brabant.

9 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

10 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 22 maart 2017

13 - Rondvraag