Raadsvergadering 8 oktober 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vragenhalfuur.

3 - Vaststellen van de agenda.

4 - Spreekrecht voor burgers.

5 - Trekking van het stemnummer.

6 - Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van F.H.A. Koolen.

7 - Beëdiging van de heer F.H.A. Koolen (onder voorbehoud beslissing agendapunt 6).

8 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot toelating van de gemeente Boxtel tot en tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling BHIC.

9 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

10 - Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zandhoek-Bergstraat.

11 - Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie en geurverordening Wet geurhinder en veehouderij De Elzen, gemeente Boekel.

12 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Omgevingsplan veegplan 6' (De Elzen)

13 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan 'Kraaiendonk 28, Venhorst".

14 - Raadsvoorstel inzake Duurzaamheidsplan en Transitievisie Warmte

15 - Raadsvoorstel inzake ontwikkeling Ruimte-voor-Ruimte, vitalisering buitengebied

16 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Ontwikkelvisie De Dorpsmantel Noordwest

17 - Raadsvoorstel inzake tussentijds bijstellen exploitatie De Run en aankoop Runstraat 1

18 - Raadsvoorstel inzake integrale gebiedsontwikkeling De Elzen - Molenakker 4, Boekel

19 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan 'Voskuilen, Venhorst'.

20 - Raadsvoorstel inzake aankoop grond Tuinstraat en ontwikkeling naar woningbouw

21 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 25 juni en 2 juli 2020.

22 - Mededelingen en ingekomen stukken.

23 - Sluiting.