Raadsvergadering 30 maart 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake variantenstudie naar eventuele alternatieven voor het verkeer op de oost west route.

7 - Raadsvoorstel inzake aanpassingen Kluisstraat t.b.v. verbeteren verkeersveiligheid.

8 - Raadsvoorstel inzake aanpak herinrichting Sint Agathaplein.

9 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2021.

10 - Raadsvoorstel inzake controle- en rapportageprotocol accountantscontrole 2020.

11 - Raadsvoorstel inzake partnerschap gemeente - IBN.

12 - Raadsvoorstel inzake het realiseren van een mobiliteitscentrum.

13 - Raadsvoorstel inzake Nederlandse schuldhulproute en schuldhulpmaatje Boekel.

13.a - motie vreemd aan de orde van de dag

14 - Vaststelling notulen raadsvergadering 25 februari 2021

15 - Mededelingen en ingekomen stukken

16 - Sluiting