Commissie Wonen en Werken 10 februari 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Attentie: het aanvangstijdstip is 19.00 uur

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Omgevingsdienst Brabant Noord

6 - Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2022 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

7 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 2 december 2020

10 - Rondvraag