Raadsvergadering 4 oktober 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

0 - Geluidsfragmenten

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake oplossing overlast door bomen op de Biezen

7 - Raadsvoorstel inzake definitief ontwikkelvoorstel zuidwand St. Agathaplein Boekel

8 - Raadsvoorstel inzake kostendekkingsplan riolering 2018-2020

9.* - Raadsvoorstel inzake uitvoeringsprogramma Vitaal Buitengebied Boekel

10 - Raadsvoorstel inzake gebiedsgerichte aanpak De Elzen

11.* - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Archiefverordening gemeenten Boekel 2018

12.* - Raadsvoorstel inzake integraal veiligheidsplan gemeente Boekel 2019-2022 en regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022

13.* - Raadsvoorstel inzake de 2e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014

14.* - Raadsvoorstel inzake evaluatie en verlenging beleidsplan jeugdhulp 2015-2018

15.* - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening werkgeverscommissie Griffie Boekel

16.* - Raadsvoorstel tot instelling en samenstelling van raadscommissies, samenstelling van de werkgeverscommissie alsmede de aanwijzing van een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

17.* - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening op de rekenkamercommissie

18 - Initiatief-raadsvoorstel CDA-fractie inzake toekomst Sint-Jansgebouw

19 - Vaststelling notulen raadsvergadering 28 juni 2018

20 - Mededelingen en ingekomen stukken

21 - Rondvraag

22 - Sluiting