Commissie Bestuur en Samenleving 8 juni 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. / Matt Kanters

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaats gevonden.

5 - Raadsvoorstel inzake gespecialiseerde opvang Kindcentrum SBO Petrus Donders als voorliggende voorziening jeugdhulp.

6 - Raadsvoorstel inzake subsidieverhoging de Pionier - Venhorst.

7 - Raadsvoorstel inzake gedeeltelijke kwijtschelding huren verenigingen november 2021 tot en met januari 2022.

8 - Raadsvoorstel inzake verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022.

9 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Boekel.

10 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2022 gemeente Boekel.

11 - Raadsvoorstel inzake Belasting Samenwerking Oost-Brabant: jaarrekening 2021, ontwerp 1e begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023.

12 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag 2021 en begroting 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

13 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

14 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2021, jaarverslag 2021, kadernota 2023 en ontwerpbegroting 2023 Brabants Historische Informatie Centrum.

15 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2021, begroting 2023 en wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant.

16 - Raadsvoorstel inzake begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant.

17 - Raadsvoorstel inzake Zienswijze Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

18 - Raadsvoorstel inzake aanwijzen Woo-contactpersoon en mandatering van de bevoegdheid tot aanwijzing.

19 - Raadsvoorstel inzake mandatering griffier beslissing op verzoeken om informatie ingevolge de Wet open overheid.

20 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

21 - Vaststelling advieslijst vergadering 8 maart 2022.

22 - Rondvraag.