z/OUD Commissie Bewonerszaken 6 december 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken nieuwbouw KindPark Boekel

5 - Raadsvoorstel inzake Koersnota Maatschappeljke Opvang 2017-2022

6 - Raadsvoorstel inzake fusie Stichting Openbaar Onderwijsgroep en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2018

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet 2018.

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 4 oktober 2017

11 - Rondvraag