Raadsvergadering 22 mei 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag Gebiedsvisie Centrum Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

8 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2019

9 - Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Brabant-Noord

10 - Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2020 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2013.

12 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2018 1e begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 BSOB.

13 - Raadsvoorstel inzake concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2020 Regio Noordoost Brabant

14 - Vaststelling notulen raadsvergadering 4 april 2019

15 - Mededelingen en ingekomen stukken

16 - Rondvraag

17 - Sluiting