Commissie Bestuur en Samenleving 6 juni 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. (Matt) Kanters

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Stichting Binnensport Boekel - Exploitatiebijdrage 2023

6 - Raadsvoorstel inzake Stichting Vitaal Boekel & Venhorst

7 - Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2024 van RNOB

8 - Raadsvoorstel inzake Concept begroting 2024, realisatie 2022 en jaarverslag 2021-2022 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

9 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, kadernota 2024 en ontwerpbegroting 2024 BHIC

10 - Raadsvoorstel inzake Jaarstukken 2022, begroting 2024 en beleidsplan 2024 – 2027 GGD Hart voor Brabant

11 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek begroting 2024 en jaarstukken 2022 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

12 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2022 Begroting 2024 Regiotaxi 2024 - Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost

13 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord

14 - Raadsvoorstel inzake concept begroting 2024 en concept jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

15 - Raadsvoorstel inzake vaststellen Centrumregeling Wmo en regionale kaders 2024-2028

16 - Raadsvoorstel inzake BSOB: Jaarrekening 2022, ontwerp 1e begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024

17 - Raadsvoorstel inzake Tussentijdse wijziging Legesverordening 2023 in verband met anonimiseren

18 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

19 - Vaststelling advieslijst commissie B&S 31 januari 2023

20 - Rondvraag

21 - Sluiting