z/OUD Commissie Bewonerszaken 4 oktober 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken nieuwbouw KindPark Boekel

5 - Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

6 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot het intrekken van de gemeenschappelijke regeling Leerplicht en RMC en tot het vaststellen van de Centrumregeling Leerplicht en Regionaal Meld- en Coordinatiefunctie Regio Brabant Noord-Oost

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 28 juni 2017

9 - Rondvraag