Raadsvergadering 12 mei 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Trekking van het stemnummer

3 - Vragenhalfuur

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Vaststellen van de agenda

6 - Initiatiefvoorstel tot benoeming van nieuwe wethouders.

7 - Onder voorbehoud: onderzoek geloofsbrieven en toelating van de nieuw benoemde leden van de raad

8 - Onder voorbehoud: beëdiging nieuwe leden van de raad.

9 - Raadsvoorstel inzake verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Boekel 2022.

10 - Samenstelling diverse commissies en belasting raadslid met waarnemend voorzitterschap gemeenteraad.

11 - Raadsvoorstel inzake aanwijzing plaatsvervangers griffier.

11.A - Moties vreemd

12 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 10 november 2021.

13 - Mededelingen en ingekomen stukken.

14 - Sluiting