Raadsvergadering 12 december 2013

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

0 - 0

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake Regionale samenwerking "Naar een excellente AgriFood regio in Noordoost Brabant

6 - Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2014

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening Gemeente Boekel

8 - Raadsvoorstel inzake Algemeen Plaatselijke Verordening 2014

9 - Raadsvoorstel inzake behandelen bezwaarschriften

10 - Raadsvoorstel inzake het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2013

12 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2013

13 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2014

14 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005, herziening Zandhoek 12'.

15 - Raadsvoorstel inzake herziene vaststelling bestemmingsplan Burgt 6, ruimte voor ruimte.

16 - Raadsvoorstel inzake de Nota grondbeleid 2013

17 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsvorming voor 2014

18 - Raadsvoorstel inzake initiatieven Buskensstraat

19 - Raadsvoorstel inzake beleidsplan 'Transformatie van AWBZ naar Wmo'

20 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014

21 - Raadsvoorstel inzake vaststelling minimum basistarief huishoudelijke verzorging

22 - Raadsvoorstel inzake Ondernemingsplan Nia Domo (raad heeft voorstel teruggegeven aan college)

22.a - Motie hobbyclub

23 - Vaststelling notulen raadsvergadering 3 en 31 oktober 2013

24.0 - Mededelingen en ingekomen stukken:

24.1 - concept brief aan Provinciale Staten inzake proces randweg

24.2 - lijst van ingekomen stukken

25 - Rondvraag

26 - Sluiting