Raadsvergadering 15 december 2021

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vragenhalfuur.

3 - Vaststellen van de agenda.

4 - Besluitvorming hamerstukken.

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Trekking van het stemnummer.

7 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan De Burgt Fase 1b.

8 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Omgevingsplan: Veegplan 8b. *

9 - Raadsvoorstel inzake vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2022. *

10 - Raadsvoorstel inzake boombeleidsplan gemeente Boekel 2022-2031.

11 - Raadsvoorstel inzake bestuursrapportage 2021.

12 - Raadsvoorstel inzake belasting- en legesverordeningen 2022.

13 - Raadsvoorstel inzake verordening op de heffing en de invordering van de onroerend zaakbelastingen 2022. *

14 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost - Brabant 2022. *

15 - Raadsvoorstel inzake Statutenwijziging Stichting SAAM Openbaar Onderwijs. *

16 - Raadsvoorstel inzake verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022. *

17 - Raadsvoorstel inzake ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester C.J.M. van den Elsen.

18 - Vaststelling notulen raadsvergadering 14 oktober 2021.

19 - Mededelingen en ingekomen stukkenlijst.

20 - Raadsvoorstel inzake verzoekbesluit onteigeningsplan Zuidwand.

21 - Raadsvoorstel inzake bekrachtiging geheimhouding bijlage 1 bij raadsvoorstel inzake verzoekbesluit onteigeningsplan Zuidwand

22 - Sluiting