z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 28 juni 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Raadsvoorstel inzake conceptbegroting 2017 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

6 - Raadsvoorstel tot intrekking van de subsidieregeling inzameling oud papier 1997

7 - Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Driedaagse

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 10 mei 2016

10 - Rondvraag