Raadsvergadering 1 juni 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2016, herziening begroting 2017 en ontwerpbegroting 2017 BSOB

7 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Randweg Boekel

8 - Raadsvoorstel inzake Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boekel 2017-2022

9 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 30 maart 2017

10 - Mededelingen en ingekomen stukken

11 - Rondvraag

12 - Sluiting