z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 7 december 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Volkelseweg.

5 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling bestemming 'De Run, Boekel'.

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Beheersverordening Kom Boekel

7 - Opinierend bespreken raadsvoorstel inzake Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016

8 - Raadsvoorstel tot het vaststellen van de grondprijzen en de fondsen voor 2018.

9 - Raadsvoorstel inzake vaststellen grenzen bebouwde kom wet Natuurbescherming

10 - Raadsvoorstel inzake centrumontwikkeling zuidwand

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 3 oktober 2017

13 - Rondvraag