Commissie Wonen en Werken 9 juni 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Terugkoppeling Klankbordgroep Raadsleden Regio Brabant Noordoost door mevr. Van Eert en dhr. Van Lanen

6 - Raadsvoorstel inzake duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda

7 - Raadsvoorstel inzake RES 1.0

8 - Raadsvoorstel inzake ontwikkelvisie De Burgt fase 2

9 - Raadsvoorstel inzake aankoop gronden Neerbroek 3

10 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2020 en begroting 2022 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

11 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (OBDN).

12 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) m.b.t. uittreden Haaren per 1 januari 2021 en twee andere wijzigingen.

13 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

14 - Raadsvoorstel inzake onttrekking wegen aan de openbaarheid als gevolg van realisatie van de Randweg

15 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

16 - Vaststelling advieslijst vergadering 26 april 2021

17 - Rondvraag