Commissie Bestuur en Samenleving 18 juni 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en jaarrekening en jaarverslag 2018 BHIC

5 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

6 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en jaarverslag 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

7 - Raadsvoorstel inzake programma begroting 2020 en jaarverantwoording met resultaatverdeling 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en deelname in een coöperatie GGD Hart voor Brabant.

9 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.

10 - Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering BUIG 2018.

11 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2018 gemeente Boekel

12 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2019 gemeente Boekel

13 - Raadsvoorstel inzake beleidskader Wmo 2020-2023

14 - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost.

15 - Raadsvoorstel inzake tussenevaluatie en subsidieaanvraag bibliotheek De Lage Beemden

16 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

17 - Vaststelling advieslijst vergadering 14 mei 2019.

18 - Rondvraag