Raadsvergadering 28 maart 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

laatste bijeenkomst raad in 'oude' samenstelling

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord

7 - Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2019 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 BSOB.

9 - Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van de raad.

10 - Raadsvoorstel inzake verlengen ontheffing woonplaatsvereiste voor T.A.M. van de Loo

11 - raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2018

12 - Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016.

13 - raadsvoorstel inzake kaders ontwikkeling Boekels Ven

14 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

15 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant.

16 - Raadsvoorstel inzake deelname door GGD Hart voor Brabant in een coöperatie.

17 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Regionaal bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

18 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost

18.a - Motie vreemd aan de orde van de dag

19 - Vaststelling notulen raadsvergadering 19 en 22 februari 20189

20 - Mededelingen en ingekomen stukken

21 - Afscheid van de leden van de raad die niet in de raad in nieuwe samenstelling terugkeren

22 - Rondvraag

23 - Sluiting