Raadsvergadering 19 februari 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Donkstraat 5 Boekel.

7 - Raadsvoorstel inzake bezwaren tegen vestiging voorkeursrecht op het plangebied Centrum Boekel.

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota van ODBN.

9 - Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag reconstructie Vlonder zuid deel 2

10 - Raadsvoorstel inzake Visie doorgroeigebied Glastuinbouw 2016.

11 - Raadsvoorstel inzake centrumvisie herontwikkeling zuidwand.

12 - Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018

13 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de financiële verordening 2017 (ex artikel 212 Gemeentewet)

14 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het controle- en rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 van de gemeente Boekel.

15 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 14 december 2017

16 - Mededelingen en ingekomen stukken

17 - Rondvraag

18 - Sluiting