z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 21 maart 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Raadsvoorstel inzake Kadernota Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord

7 - Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2017

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 6 december 2016

10 - Rondvraag