z/OUD commissie Algemene Zaken 15 februari 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 22:30 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

de vergadering van de commissie Algemene Zaken vindt plaats AANSLUITEND aan de vergadering van de cie Bewonerszaken op woensdag 15 februari 2017

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2018 BSOB

5 - Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016

6 - Raadsvoorstel inzake conceptjaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant Agrifood Capital

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 8 december 2017

9 - Rondvraag