Commissie Wonen en Werken 17 juni 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake wijziging bestemmingsplan Zuidwand

6 - Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Tuinstraat 11-15 Boekel.

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord.

8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Bestuurscommissie Afvalinzameling.

9 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost.

10 - Raadsvoorstel inzake herplantverplichting.

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 13 mei 2020

13 - Rondvraag