z/OUD Commissie Bewonerszaken 30 september 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

De commissie AZ is gecombineerd met de commissie BZ.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake ontwerp regionaal beleidsplan Veiligheidsplan Brabant Noord 2016-2019

5 - Raadsvoorstel inzake invulling Nia Domo

6 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

8 - Raadsvoorstel inzake evaluatie Dorpsteam Boekel 2015

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9.a - Laatste stand van zaken t.a.v. Optimisd

9.b - Memo 2015/56 inzake ontwikkelingen m.b.t. Optimisd

10 - Vaststelling advieslijst vergadering Algemene Zaken 22 juni 2015 en van Bewonerszaken 24 juni 2015

11 - Rondvraag