Raadsvergadering 3 juli 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013, begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 BHIC

6 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarverslag 2013 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarverantwoording 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord

8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarstukken 2013 BSOB

9 - Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet.

10 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2013 Gemeente Boekel

11 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2014 Gemeente Boekel

12 - Raadsvoorstel tot instelling en samenstelling van raadscommissies; werkgeverscommissie

13 - Raadsvoorstel inzake de oprichting van Stichting AgriFood Capital

14 - Initiatiefvoorstel inzake coalitieakkoord 2014-2018

15 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek-Kiesbeemd

16 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Statenweg 35-37 Venhorst

17 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarrekening 2013 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

18 - Raadsvoorstel inzake alternatieve invulling plan De Run

19 - Raadsvoorstel inzake strategisch advies Nia Domo

20 - Raadsvoorstel inzake beleidsnota lokale bewegwijzering

21 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarrekening 2013 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

22 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarverslag 2013 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

23 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013 en begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

24 - Raadsvoorstel inzake verordening leerlingenvervoer.

25 - Raadsvoorstel inzake beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo Deel II

26 - Vaststelling notulen raadsvergadering 26 en 27 maart en 14 en 15 mei 2014

27 - Mededelingen en ingekomen stukken

28 - Rondvraag

29 - Sluiting