Raadsvergadering 10 december 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

bij agendapunt 11 is een aangepast raadsbesluit toegevoegd.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Amublance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.

6 - Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2016

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2016

8 - Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2015

9 - Raadsvoorstel inzake uittreding uit en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Peelstraat 22-24 Boekel

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2016

12 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Participatieverordening 2015.1

13 - Raadsvoorstel inzake heroverweging Participatiefonds 2016

14 - Raadsvoorstel inzake globale analyse ontwikkelingen BUIG-budget 2015

15 - Raadsvoorstel inzake fusie-en frictiekosten brede welzijnsorgansatie Welzijn op Waarde en uitvoering Basisteam Jeugd en Gezin in 2016.

16 - Vaststelling notulen raadsvergaderingen 8 oktober en 5 november

17 - Mededelingen en ingekomen stukken

18 - Rondvraag

19 - Sluiting