Raadsvergadering 27 juni 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en jaarrekening en jaarverslag 2018 BHIC

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en jaarverslag 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

9 - Raadsvoorstel inzake programma begroting 2020 en jaarverantwoording met resultaatverdeling 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

10 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en deelname in een coöperatie GGD Hart voor Brabant.

11 - Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.

12 - Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering BUIG 2018.

13 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2018 gemeente Boekel

14 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2019 gemeente Boekel

15 - Raadsvoorstel inzake beleidskader Wmo 2020-2023

16 - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost.

17 - Raadsvoorstel inzake tussenevaluatie en subsidieaanvraag bibliotheek De Lage Beemden

18 - Raadsvoorstel inzake veilige schoolroutes.

19 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 22 mei 2019

21 - Rondvraag

22 - Sluiting