Raadsvergadering 26 maart 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

6 - Raadsvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

7 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2014.

8 - Raadsvoorstel inzake gemeentelijk archeologiebeleid.

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de beleidsregel Ruimte voor Ruimte woningen

10 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor Brabant

11 - Raadsvoorstel inzake Kaderstellende notitie 2015 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost

12 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

13 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

14 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2014

15 - Raadsvoorstel inzake vervanging kleedlokalen Boekel Sport

16 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Regionaal Veilgheidshuis Maas & Leijgraaf.

17 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2015 Veilgheidsregio Brabant Noord.

18 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Brabants Historisch Informatie Centrum.

19 - Raadsvoorstel inzake Alcohol Preventie- en handhavingsplan 2014-2016.

20 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen.

21 - Raadsvoorstel m.b.t. de herbenoemingsprocedure burgemeester

22 - Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van de raad

23 - Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten behoeve van wethouder T.A.M. van de Loo

24 - Vaststelling notulen raadsvergadering 12 december 2013 en 20 februari 2014

25 - Mededelingen en ingekomen stukken

26 - Afscheid van de leden van de raad die niet in de raad in nieuwe samenstelling terugkeren

27 - Sluiting