Raadsvergadering 22 juni 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Besluit hamerstukken

7 - Raadsvoorstel inzake Vaststelling Veegplan 10

8 - Jaarstukken 2022

9 - Raadsvoorstel inzake Concept begroting 2024, realisatie 2022 en jaarverslag 2021-2022 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

10 - Raadsvoorstel inzake Jaarstukken 2022, begroting 2024 en beleidsplan 2024 – 2027 GGD Hart voor Brabant

11 - Raadsvoorstel inzake vaststellen Centrumregeling Wmo en regionale kaders 2024-2028

12 - Raadsvoorstel inzake verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder B.M.H. Brands

13 - Raadsvoorstel inzake Stichting Binnensport Boekel - Exploitatiebijdrage 2023

14 - Raadsvoorstel inzake Vaststellen bestemmingsplan Veegplan Kommen II

15.* - Raadsvoorstel inzake Stichting Vitaal Boekel & Venhorst

16.* - Raadsvoorstel inzake Tussentijdse wijziging Legesverordening 2023 in verband met anonimiseren

17.* - Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2024 van RNOB

18.* - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, kadernota 2024 en ontwerpbegroting 2024 BHIC

19.* - Raadsvoorstel inzake Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

20.* - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek begroting 2024 en jaarstukken 2022 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

21.* - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2022 Begroting 2024 Regiotaxi 2024 - Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost

22.* - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord

23.* - Raadsvoorstel inzake concept begroting 2024 en concept jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

24.* - Raadsvoorstel inzake BSOB: Jaarrekening 2022, ontwerp 1e begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024

25 - Vaststelling notulen raadsvergadering

26 - Mededelingen en ingekomen stukken

27 - Sluiting