Commissie Bestuur en Samenleving 19 februari 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Stand van zaken m.b.t. Adviesraad Sociaal Domein.

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het controle- & rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018.

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2020 Brabants Historisch Informatiecentrum

7 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

8 - Raadsvoorstel inzake centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant 2020

9 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

10 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord

11 - Raadsvoorstel inzake actualisatie Risicoprofiel 2018 en beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord

12 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2020 en Beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant (wordt nagezonden).

13 - Raadsvoorstel inzake pilot Wonen met ondersteuning.

14 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

15 - Vaststelling advieslijst vergadering 4 december 2018.

16 - Rondvraag.