Commissie Wonen en Werken 30 september 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zandhoek-Bergstraat.

6 - Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie en geurverordening Wet geurhinder en veehouderij De Elzen, gemeente Boekel.

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Omgevingsplan veegplan 6' (De Elzen)

8 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan 'Kraaiendonk 28, Venhorst".

9 - Raadsvoorstel inzake Duurzaamheidsplan en Transitievisie Warmte

10 - Raadsvoorstel inzake ontwikkeling Ruimte-voor-Ruimte, vitalisering buitengebied

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Ontwikkelvisie De Dorpsmantel Noordwest

12 - Raadsvoorstel inzake tussentijds bijstellen exploitatie De Run en aankoop Runstraat 1

13 - Raadsvoorstel inzake integrale gebiedsontwikkeling De Elzen - Molenakker 4, Boekel

14 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan 'Voskuilen, Venhorst'.

15 - Raadsvoorstel inzake aankoop grond Tuinstraat en ontwikkeling naar woningbouw

16 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

17 - Vaststelling advieslijst vergadering 17 juni 2020

18 - Rondvraag