Raadsvergadering 25 februari 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake Regionale ontwikkelagenda opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid.

7 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

9 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2021-2024 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant

10 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 GGD Hart voor Brabant

11 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Brabants Historisch Informatiecentrum

12 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost

13 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Omgevingsdienst Brabant Noord

14 - Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2022 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

15 - Vaststelling notulen raadsvergadering 11 november, 25 november en 10 december 2020

16 - Mededelingen en ingekomen stukken

17 - Sluiting